רמי שטילמן - שלרם שיווק

תחנת שירות תיקון ומכירת ציוד גינון וחקלאות.

כלי גינון נטענים מקצועיים

משלוחים והחזרות

רמי שטילמן שלרם שיווק מתחייב לשלוח את המוצר לכתובת הנמען שניתנה ואושרה בזמן ההזמנה
רמי שטילמן שלרם שיווק מתחייב לספק את המוצר לכתובת הנמען עד 7 ימי עסקים . (כל הזמנה לאחר סגירת שעות הפעילות של הבית העסק תיכנס למערכת רק ביום העסקים שלמחרת)

החזרת המכשיר תתבצע בבית העסק ביסוד המעלה בתיאום מראש ע"י הלקוח.רמי שטילמן שלרם שיווק לא יקבל חזרה מכשיר שעבר שימוש ו/או מכשיר שלא באריזתו המקורית.

השירות מוגבל לאזורי החלוקה של בית העסק ו/או של מי מטעמה. ייתכן שלא יתקבלו הזמנות מאזורים מסוימים. אם הפרטים, לרבות ומבלי לגרוע, הכתובת למשלוח שסיפקת אינם נכונים (במלואם או בחלקם) או חלקיים ו/או לא תהיה זמין בכתובת זו במועד המשלוח ועקב כך יתעכב ו/או ייכשל המשלוח, בית העסק יהיה רשאי לחייב אותך בעלות ההזמנה כאילו בוצעה.

תנאים לביטול העסקה והחזרת המוצר על ידי הלקוח:

1. הזכאות לביטול העסקה

מוצר – הלקוח רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר לבית העסק את המוצר שרכש מהבית העסק, זאת בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או פרטים מסוימים לגבי זיהוי העסקה. הזכאות לביטול עסקה לרכישת מוצר לא תחול לגבי עסקה הנוגעת למוצר פסיד, למוצר שהוזמן / יוצר במיוחד עבור הלקוח ולמוצר שהוצא מאריזתו המקורית.
שירות – הלקוח רשאי לבטל עסקה לקבלת שירות, זאת בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובתנאי שההודעה על כך תימסר לבית העסק לפחות יומיים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד בו היה אמור להיות מסופק השירות. הזכאות לביטול עסקה לקבלת שירות לא תחול לגבי עסקה של תיקון/ ייעוץ/ עבודה אשר בוצעה .

2. אופן ביטול העסקה

עסקה תבוטל בהודעה בכתב לבית העסק בה יציין הלקוח מהו הפגם או אי ההתאמה בעטיו הוא מבטל את העסקה, ככל שאלה קיימים.

3. תוצאות ביטול העסקה

בביטול העסקה, ישיב הלקוח את המוצר לידי הבית העסק במקום בו היא מנהלת את עסקיה, כשהוא חדש, שלם ללא פגם או בלאי וארוז באריזתו המקורית , ושלא נעשה בו כל שימוש.
השבת מוצר לבית העסק מחייבת השבת כל הפריטים, המתנות וההטבות שהוענקו ו/או סופקו ללקוח ביחד עם המוצר. החזרת המוצר תתבצע במסירה אישית בבית העסק ביסוד המעלה ובצרוף החשבונית המקורית, זאת כתנאי לזיכויו של הלקוח שיבוצע באמצעות כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ובהתאם למדיניות, תנאי ונהלי חברת האשראי.
בית העסק יגבה מהלקוח דמי ביטול לרבות על דרך של קיזוז סך זה מכל סכום לו יהא זכאי ממנה הלקוח, יחזיר ללקוח את הכספים שנגבו ממנו עד אותו מועד (לאחר קיזוז כאמור אם בוצע), זאת על דרך של זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה ותבטל את חיובו/יו העתידיים בשל העסקה.
בוטלה העסקה עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו . לגביו כנדרש על פי דין לא תגבה הבית העסק דמי ביטול מהלקוח.

4. שונות

הוחזר המוצר ע"י הלקוח שלא בהתאם או במסגרת לזכאותו כאמור לעיל וללא הסכמת הבית העסק בכתב, לא יהא זכאי הלקוח להחזר תשלום כלשהו בגין המוצר ובחלוף 60 יום ממתן הודעת בית העסק ללקוח על כך שהוא רשאי לקבל את המוצר לחזקתו במצבו, יהא רשאי הבית העסק לנהוג במוצר מנהג בעלים, זאת במידה ובתוך פרק הזמן האמור ייטול וישיב הלקוח את המוצר לחזקתו.
החזרת מוצר שפורק ו/או הורכב תתאפשר רק לאחר קבלת הסכמת הבית העסק מראש ובכתב. בית העסק רשאי שלא ליתן הסכמה כאמור על פי שיקול דעתו הבלעדי.

שליחת הודעה
1
שלום,
איך נוכל לעזור?
Call Now Button דילוג לתוכן